Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně,
pod záštitou děkana Fakulty stavební Prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc.
pořádá 6. ročník

Termín konání:
2. – 3. ŘÍJNA 2012
Místo konání:
AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ,
VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO
www.zkouseniajakost.cz

Vážení přátelé,
je nám ctí pozvat Vás na již v pořadí šestý ročník odborné konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Vstup konference do další „pětiletky“ by mohl být příležitostí k malému ohlédnutí zpět a troše bilancování. Od roku 2007 bylo na této konferenci prezentováno 245 odborných příspěvků ze všech oblastí stavebního zkušebnictví, které výstižně dokumentovaly úroveň a zaměření jak vědeckovýzkumné činnosti v našem oboru, tak řadu zajímavých případů z praxe.
Z pohledu odborné veřejnosti se konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví velmi záhy zařadila po bok již tradičních konferencí v oblasti stavebnictví, a naopak dokázala jednotlivé obory vhodně propojit, vzhledem k faktu, že právě stavební zkušebnictví je samo o sobě interdisciplinárním oborem. O oblibě této akce vypovídá i fakt, že s celou řadou odborníků v oboru se na konferenci setkáváme pravidelně každým rokem. Stejně tak se z pohledu účastníků stalo oblíbeným místo pořádání, tedy prostory Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně.
Organizátoři doufají, že se konference stejně jako v minulých letech stane pro celou odbornou veřejnost zdrojem informací o posledních novinkách na poli zkoušení ve stavebnictví. Měly by zde být prezentovány nové metody, a současně praktické zkušenosti s využíváním metod stávajících. Významnou náplní konference by mělo být i využití zkušebních metod pro hodnocení jakosti stavebních materiálů, výrobků a objektů a současně k rozvoji a udržování systémů kvality.
Pro pořádající Ústav stavebního zkušebnictví je tento rok obzvláště významným, neboť k 1. 6. 2012 vzpomínáme 50. výročí zřízení Katedry stavebnin a zkušebních metod, jejímž vedením byl pověřen docent Ing. Karel Hollan. Dnešní Ústav stavebního zkušebnictví je přímým pokračovatelem této katedry.
Organizátoři konference by rádi v kontextu se zmíněným výročím založili novou tradici, a sice v rámci konference každoroční udělování Ceny Karla Hollana, za celoživotní přínos v oboru zkoušení ve stavebnictví.
Nezbývá, než popřát konferenci samé do dalších let množství zajímavých příspěvků a dostatek přízně odborné veřejnosti.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.
PROGRAMOVÉ SCHÉMA:

Úterý 2. října 2012 Fakulta stavební VUT v Brně, Aula A203 08:00 – 14:00
Registrace 09:00 – 10:30
Slavnostní zahájení
BLOK I. Zkoušení betonových konstrukcí 10:30 – 11:00

Občerstvení 11:00 – 12:30
BLOK I. Zkoušení betonových konstrukcí 12:30 – 14:00

Oběd 14:00 – 15:30
Slavnostní udělení Ceny Karla Hollana
BLOK II. Zkoušení kovových konstrukcí 15:30 – 16:00
Občerstvení 16:00 – 17:30
BLOK II. Zkoušení kovových konstrukcí 19:00
Společenský večer
Středa 3. října 2012 Fakulta stavební VUT v Brně, Aula A203 08:45 – 11:00
Registrace 09:00 – 10:30
BLOK III. Zkoušení dalších stavebních hmot, dílců a konstrukcí 10:30 – 11:00
Občerstvení 11:00 – 12:30
BLOK III. Zkoušení dalších stavebních hmot, dílců a konstrukcí 12:30 – 14:00
Oběd 14:00 – 15:30
BLOK IV. Normalizace a certifikace ve stavebnictví, řízení jakosti a kvality
Zakončení konference 15:30 – 15:45

Pozn. Rozsah a umístění jednotlivých bloků se může operativně měnit. Seznam přihlášených příspěvků je uveden na www.zkouseniajakost.cz. Podrobný program vám zašleme min. týden před konáním konference.
VĚDECKÝ VÝBOR
Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.,
předseda výboru
Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc.,
místopředseda výboru
Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc.
Prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
Prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc.
Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.
Doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012 se koná 2. a 3. 10. 2012 v aule A203 Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95, Brno. Konferenci pořádá a organizaci zajišťuje Ústav stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno.
Program konference bude sestaven dle tematických bloků. Při příležitosti konference bude vydán sborník všech odborných příspěvků ve formátu A5 a CD se všemi příspěvky. Všechny příspěvky budou recenzovány vědeckým výborem.
Součástí programu bude společenské setkání účastníků konference.
Na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012 se můžete přihlásit online prostřednictvím formuláře pro přihlášení a zaslání anotace na www stránkách konference www.zkouseniajakost.cz. Přijetí přihlášky a anotace bude potvrzeno e-mailem. V potvrzovacím e-mailu obdržíte variabilní symbol a číslo bankovního účtu pro platbu vložného. Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním konference, a to výhradně bankovním převodem. Výše vložného je dána datem přihlášení prostřednictvím online formuláře na www stránkách konference www.zkouseniajakost.cz. Bezprostředně po obdržení platby na náš bankovní účet Vám bude vystaven daňový doklad.
VLOŽNÉ PRO JEDNU OSOBU Cena s DPH
Základní vložné – pro přihlášené do 31. 8. 2012
4 200 Kč
Zvýšené vložné – pro přihlášené po 31. 8. 2012
4 800 Kč
Snížené vložné – pro hlavního autora příspěvku
- pro studenty doktorského studia
3 600 Kč
Vložné zahrnuje účast na jednáních konference, 1 sborník s příspěvky, 1 CD s příspěvky, stravování (oběd + občerstvení po oba dny), účast na společenském večeru. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Vložné platí všichni účastníci s výjimkou členů vědeckého výboru. Při zaplacení vložného pro studenty je nutno při registraci doložit průkaz studenta, či jiný doklad o studiu. Zaměstnanci VUT v Brně hradí částku bez DPH.
V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník a CD budou zaslány poštou. Zrušit účast na konferenci lze pouze písemně. Zrušení účasti do 15. 9. 2012 nepodléhá žádnému poplatku. Od 15. 9. 2012 činí storno poplatek 50% ze zaplacené částky. Od 28. 9. 2012 činí storno poplatek 100% ze zaplacené částky.
Konference je zařazena do akreditovaného vzdělávacího programu pro členy ČKAIT a hodnocena 2 body.
Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština, případně angličtina, bez simultánního překladu.
Ubytování si účastníci konference zajišťují sami. Odkaz na ubytovací zařízení v okolí místa konání je uveden na www stránkách konference www.zkouseniajakost.cz.
KONTAKTY
Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
odborný garant konference, předseda vědeckého výboru
E-mail: hobst.l@fce.vutbr.cz, Tel.: +420 541147836
Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
tajemník konference, člen vědeckého výboru
E-mail: anton.o@fce.vutbr.cz, Tel.: +420 541147823, Mobil: +420 604421470
Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.
tajemník konference, člen vědeckého výboru
E-mail: hermankova.v@fce.vutbr.cz, Tel.: +420 541147817, Mobil: +420 604158023
FIREMNÍ PREZENTACE
Firemní prezentaci můžete objednat online prostřednictvím formuláře na www stránkách www.zkouseniajakost.cz. Po objednání obdržíte variabilní symbol a číslo bankovního účtu pro platbu. Bezprostředně po obdržení platby na náš bankovní účet Vám bude vystaven a zaslán daňový doklad. Platbu je třeba uhradit v plné výši před konáním konference, a to výhradně bankovním převodem.
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Objednavatelé z VUT v Brně hradí částku bez DPH. Uzávěrka objednávek firemních prezentací ve sborníku je 5. 9. 2012.
FORMY FIREMNÍ PREZENTACE
Cena s DPH A. Poster na doprovodné výstavě
Umístěné v sále konference.
1 200 Kč B. Prezentační místo na doprovodné výstavě
Prostor v sále konference o půdorysu 2 x 1 m včetně stolu a židle. Součástí ceny je vložné pro jednu osobu.
6 000 Kč C. Inzerce ve sborníku konference
Plnobarevný inzerát formátu A5 na zadní straně obálky.

7 200 Kč
Plnobarevný inzerát formátu A5 na druhé straně obálky.

7 200 Kč
Plnobarevný inzerát formátu A5 na třetí straně obálky.

6 000 Kč
Černobílý inzerát formátu A5 uvnitř sborníku.

1 200 Kč
Podklady pro inzerci v digitální podobě (formáty cdr nebo jpg v tiskové kvalitě). D. Prezentace na www.zkouseniajakost.cz
Uvedení odkazu na našich www stránkách.

600 Kč
Podklady pro inzerci na www v digitální podobě (formáty cdr nebo jpg). E. Reklamní materiály
Vložení vámi dodaného firemního propagačního materiálu.

1200 Kč F. Speciální balíčky
Generální partner konference. Zahrnuje:

 • logo firmy na titulní straně sborníku,
 • plnobarevný inzerát formátu A5 ve sborníku,
 • logo firmy v sále konference a v sále společenského večera,
 • vámi dodaný poster umístěný v sále konference,
 • logo firmy na našich www stránkách,
 • vložení vámi dodaného firemního propagačního materiálu

do tašek účastníků konference,

 • vložné na konferenci pro dvě osoby zdarma,

každý další účastník za snížené vložné.

Partner konference. Zahrnuje:

 • logo firmy na titulní straně sborníku,
 • plnobarevný inzerát formátu A5 ve sborníku,
 • logo firmy v sále konference a v sále společenského večera,
 • logo firmy na našich www stránkách,
 • vložení vámi dodaného firemního propagačního materiálu

do tašek účastníků konference,

 • snížené vložné na konferenci pro dvě osoby.

 

One Response to “Konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012”

 1. karlox Says:

  Novinkou je chytra pena, už jste s ní vyzkoušeli někdo zateplit dům? Je to skvělé řešení, které Vám přinese i spoustu úspor! http://www.chytrapena.cz Mám zatepleno podkroví touto revoluční metodou :) )

Leave a Reply